Menu

समितियो का संघटन

HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
Shri Prakash JavadekarMINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES .........CHAIRMAN
Shri Arjun Ram MeghwalMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Abu Hasem Khan Choudhury
 • 2. Dr. Alok Kumar Suman
 • 3. Shri B.Y. Raghvendra
 • 4. Shri Basanta Kumar Panda
 • 5. Shri Karadi Sanganna Amarappa
 • 6. Shri Margani Bharat
 • 7. Shri Raja Amreshwar Naik
 • 8. Shri Rajesh Verma
 • 9. Shri Ratansinh Magansinh Rathod
 • 10. Shri S. Muniswamy
 • 11. Shri Su Thirunavukkarasar

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Elamaram Kareem
 • 2. Shri M. Shanmugam
 • 3. Shri Nazir Ahmed Laway