Menu

Compositions of Committees

HOUSING AND URBAN AFFAIRS

Member of Lok Sabha

  • 1. Smt. Gomati Sai
  • 2. Choudhary Mehboob Ali Kaiser
  • 3. Shri Shankar Lalwani

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri Ramkumar Verma
  • 2. Shri Vayalar Ravi