Menu

Compositions of Committees

MINORITY AFFAIRS
Smt. Smriti Zubin IraniMINISTER OF MINORITY AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri John BarlaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Anto Antony
  • 2. Shri Faizal P.P. Mohammed
  • 3. Shri Khalilur Rahaman
  • 4. Choudhary Mehboob Ali Kaiser
  • 5. Shri Pratap Chandra Sarangi
  • 6. Shri Rattan Lal Kataria
  • 7. Shri Shafiqur Rahman Barq

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri Muzibulla Khan
  • 2. Shri Syed Nasir Hussain