Menu

Compositions of Committees

COAL
Shri Piyush GoyalMINISTER OF COAL .........CHAIRMAN
Shri Haribhai Parthibhai ChaudharyMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Balka Suman
 • 2. Dr. Bharati Dhirubhai Shyal
 • 3. Shri Hari Manjhi
 • 4. Shri Harish Dwivedi
 • 5. Shri Kamalbhan Singh Marabi
 • 6. Shri Kariya Munda
 • 7. Shri Kaushlendra Kumar
 • 8. Shri Lakhan Lal Sahu
 • 9. Shri Laxmi Narayan Yadav
 • 10. Shri R.P. Marutharajaa
 • 11. Shri Rajesh Verma
 • 12. Shri Ram Tahal Choudhary
 • 13. Shri Ramchandra Paswan
 • 14. Shri Ravindra Kumar Pandey
 • 15. Shri Santosh Kumar
 • 16. Smt. Satabadi Roy
 • 17. Shri Sukhender Reddy Gutha
 • 18. Shri Vijay Kumar Hansdak
 • 19. Shri Vishnu Dayal Ram

Member of Rajya Sabha

 • 1. Smt. Chhaya Verma
 • 2. Smt. M.C. Mary Kom
 • 3. Shri Narendra Kumar Swain
 • 4. Shri Prabhakar Reddy Vemireddy
 • 5. Shri Prasanna Acharya
 • 6. Dr. Santanu Sen
Shri Arjun Ram MeghwalMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)
Shri Vijay GoelMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)