Menu

Compositions of Committees

ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Bellana Chandrasekar
  • 2. Shri Dibyendu Adhikari
  • 3. Shri Giridhari Yadav
  • 4. Smt. Poonam (Mahajan) Vajendla Rao
  • 5. Sadhvi Pragya Singh Thakur

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri Dhiraj Prasad Sahu
  • 2. Shri Pradeep Tamta