Menu

Compositions of Committees

HOME AFFAIRS
Dr. Dhal Singh BisenMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Member of Lok Sabha

  • 1. Smt. Hema Malini
  • 2. Shri Pratap Chandra Sarangi
  • 3. Shri Sudhakar Tukaram Shrangre
  • 4. Shri Sunil Baburao Mendhe

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri A. Mohammedjan
  • 2. Shri Amar Patnaik
  • 3. Shri Jairam Ramesh
  • 4. Shri Partap Singh Bajwa
  • 5. Shri Sakaldeep Rajbhar