Menu

Compositions of Committees

CHEMICALS AND FERTILIZERS
Shri D.V. Sadananda GowdaMINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS .........CHAIRMAN
Shri Mansukh L MandaviyaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
Shri Rao Inderjit SinghMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Member of Lok Sabha

 • 1. Dr. Banshilal Mahato
 • 2. Prof. Chintamani Malviya
 • 3. Shri Hari Narayan Rajbhar
 • 4. Dr. K.C. Patel
 • 5. Prof. K.V. Thomas
 • 6. Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya
 • 7. Shri R. Gopalakrishnan
 • 8. Shri Rahul Ramesh Shewale
 • 9. Shri Sudheer Gupta
 • 10. Shri Tathagata Satapathy
 • 11. Shri Virendra Singh

Member of Rajya Sabha

 • 1. Smt. Kahkashan Perween
 • 2. Shri Mohd. Ali Khan
 • 3. Shri Ram Nath Thakur
Shri Arjun Ram MeghwalMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)
Shri Vijay GoelMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)